Medical systém ACE

1. Základ

V ACE módu v Armě 3 je lidské tělo rozděleno na 6 různých partií, z nichž každá může utrpět různá poranění. Některé partie mají navíc speciální možnosti, jako například aplikace škrtidla nebo podání tělních tekutin ( krev, fyziologický roztok, ... ).

Zdravotní stav každé postavy ve hře je definován třemi základními parametry ( životními funkcemi ).

1. Krevní tlak

2. Srdeční tep

3. Stav vědomí

Každá vaše činnost při ošetřování ovlivňuje některou z výše zmíněných veličin.

1.1 Životní funkce
1.1.1 Krevní tlak

Krevní tlak je závislý na množství krve v těle a dělí se na systolický ( vyšší hodnota ) a diastolický ( nižší hodnota ) a je zapsán ve formě systolický/diastolický ( 120/80 ).

V Armě se stačí zaměřit na tlak systolický a podle toho rozdělit hodnoty tlaku na :

- Bez tlaku: 0 - 20
- Nízký tlak: 20 - 100
- Normální tlak: 100 - 160
- Vyský tlak: nad 160

1.1.2 Srdeční tep

Srdeční tep ( puls ) indikuje frekvenci srdeční činnosti, tedy počet „úderů“ srdce za minutu ( BPM – beats per minute ).

V Armě můžeme klasifikovat puls do těchto tří kategorií.

- Bez tlaku: 0 BPM
- Nízký tlak: do 45 BPM
- Normální tlak: 46 - 119 BPM
- Vyský tlak: 120 BPM a více

Hodnotu srdečního tepu ovlivňuje podávání léků a také objem krve v tělě raněného.

1.1.3 Stav vědomí

Pokud pacientův tlak a tep poklesne na nízkou hodnotu, poté upadá do bezvědomí. Ve hře se tato skutečnost projevuje tak, že nereaguje, ale stále drží zbraň. Tento stav může být navozen též pádem vrtulníku, nárazem vozidla ve větší rychlosti, přílišnou aplikací morphinu atd.

Stav vědomí dělíme pouze na dva druhy a to :

- Vědomí
- Bezvědomí

2. Druhy poranění

Každá část těla může být poraněna různými druhy zranění, z nichž každý má různou míru bolestivosti a krvácivosti v závislosti na tom, čím bylo zranění způsobeno a jak je rozsáhlé.

Každý druh poranění má svou vlastní nejefektivnější metodu vyléčení.

Bolestivost a rychlost krvácení je vztažena na prostředí Army3.

2.1 Odřeniny ( Abrasion )

Odřenina je způsobena například při pádu, pádu z vozidla nebo popálením o lano. Zranění je doprovázeno malou bolestí a velmi pomalou krvácivostí.

2.2 Avulze ( Avulsion )

Avulze znamená odtržení nebo uražení celé části těla. Například se tedy jedná o vyražený zub, utržený ušní lalůček, odtržení kožní tkáně atd. Jsou způsobeny například výbuchem, zásahem šrapnelu, backblastem a jakoukoliv jinou situací způsobující odtržení části těla.

Avulze jsou doprovázeny velmi silnou bolestí a velkou rychlostí krvácení ( v závyslosti na velikosti poranění ).

2.3 Naraženiny ( Contusion )

Jsou způsobeny silným nárazem poškozujícím vnitřní strukturu těla bez porušení kůže, jako je například pád, backblast, autonehoda atd. Tupé rány do oblasti hrudníku nebo hlavy, které mohou způsobit též bezvědomí.

Naraženiny se projevují lehkou bolestí a nekrvácejí.

2.4 Drtivá poranění ( crush wound )

Způsobeny například pádem těžkého předmětu na osobu nebo autonehodou.

Projevují se lehkou bolestí a velmi pomalým krvácením.

2.5 Řezné poranění ( cut wound )

Způsobený ostrými předměty. Doprovázejí autonehodu, backblast, exploze, výbuchy granátů, atd.

Způsobují malou bolest a krevní ztráty závislé na velikosti poranění.

2.6 Tržné rány ( lacerations )

Tržné rány mají na rozdíl od řezných poranění nepravidelné okraje a jsou způsobeny ostrými předměty, například při dopravní nehodě nebo zásahem střepiny.

Tržné rány jsou doprovázeny lehčí bolestí a pomalou, až střední rychlostí krvácení v závislosti na velikosti poranění.

2.7 Střelné poranění ( velocity wound )

Střelné poranění je způsobeno předmětem pohybujícím se velkou rychlostí, jako je například kulka nebo šrapnel.

Jsou doprovázeny velkou bolestí a střední rychlostí krvácení.

2.8 Bodné poranění ( puncture wound )

Jedná se o úzké rány způsobené ostrým předmětem, jako je například nůž nebo šrapnel.

Bodné rány způsobují malou bolest a pomalé krvácení.

2.9 Srdeční zástava ( cardiac arrest )

Srdeční zástava znamená, že srdce přestalo pumpovat krev do krevního oběhu. Ve hře se jedná o velmi závažnou situaci a je nutné poskytovat raněnému nepřerušenou, nepřímou srdeční masáž ( CPR ). Tato možnost se zobrazí při označení hrudní části raněného. CPR nahrazuje v omezené míře funkci srdce a dává zdravotníkům čas na transport pacienta do zdravotnického zařízení, kde lze obnovit normální srdeční činnost.

K srdeční zástavě dochází, jestliže dojde k některé z následujících situací :

- Srdeční tep je méně, než 20 a nebo více, než 200 BPM
- Systolický ( horní ) krevní tlak je vyšší, než 260
- Diastolický ( spodní ) krevní tlak je menší, než 40 a zároveň počet tepů za minutu je větší, než 190
- Systolický krevní tlak je více, než 145 a srdeční tep je víc, než 150

3. Léčebné prostředky
3.1 Obvazy

V ACE módu se vyskytují 4 druhy obvazů. Každý druh má rozdílnou účinnost na různé druhy poranění.

Obrázek nelze načíst.

Z tabulky lze mimo účinnosti a odolnosti proti znovuotevření rány vyčíst například to, za jakých podmínek konkrétní obvaz použít. Názorný příklad je třeba využití elastického obvazu nebo QuikClotu u Avulzí. Z hlediska účinnosti je lepší elastický obvaz, ale použiji ho jen za přepokladu, že je v dosahu medic, který ránu brzo zašije. Jinak se použije QuikClot, protože má znatelně menší šanci na znovuotevření rány a dá nám tedy více času, než bude potřeba ránu převázat.

3.2 Škrtidlo ( Tourniquet )

Škrtidlo nebo také turniket, je tlakový přípravek, který účinně zabraňuje průchodu krve do poraněné končetiny a tím pomáhá minimalizovat krevní ztráty, čímž dává čas na ošetření raněného. Ze své podstaty nelze použít na oblast hlavy a trupu.

Jejich nevýhoda spočívá v tom, že sami o sobě po určité době způsobují bolest. V krajním případě tedy ve hře může zapomenutý turniket sám o sobě zapříčinit nemožnost „probudit“ poraněného z bezvědomí.

3.3 Intravenózní kapaliny ( IV ́s )

V ACE existují 3 druhy intravenózních, řekněmě tělních, tekutin. Jedná se o Salin ( fiziologický roztok ), krevní plasmu a krevní transfuzi. ACE v nastavení používaném na SL serveru nerozeznává, která ztekutin byla podána a všechny fungují na bázi doplnění tělních tekutin při ztrátě krve, čímž pomáhají zvýšit krevní tlak.

IV ́s se objevují v baleních o objemu 250ml, 500ml a 1000ml.

3.4 Autoinjektory

V ACE používáme především 2 základní druhy autoinjektorů pro nitrožilní podání léku a to :

3.4.1 Morfin ( morphine )

Morfin snižuje bolest, avšak jeho nežádoucím účinkem je snížení srdeční činnosti a pokles počtu tepů zhruba o 25 BPM. Nedoporučuje se tedy podávat Morfin častěji, než jednou za 10 minut.

3.4.2 Adrenalin (Epinephrine )

Adrenalin naopak od předchozího zvyšuje srdeční činnost a zvyšuje tedy tep o zhruba 20 BPM.

Poslední 2 autoinjektory ve hře jsou Adenosin a Atropin. Tyto 2 autoinjektory se ve hře dají použít pro snížení počtu tepů za minutu ( Atropin cca – 15 BPM, Adenosin cca – 22 BPM ). Tyto léky mají rychlejší nástup účinku na počet BPM, než morfin.

3.5 Chirurgická sada ( Surgical kit )

Umožňují, za předpokladu, že je hráč na slotu medika, zašít rány na poraněných částech těla pacienta a tím zamezit jejich opětovnému otevření, jak se tomu děje při „pouhém“ použití obvazů.

Před použitím chirurgické sady musí být pacient stabilizován a musí být zastaveno krvácení.

3.6 Osobní lékárnička ( Personal aid kit )

Používá se k úplnému vyléčení pacienta. Odstraní všechny poranění, odstraní kulhání a třes rukou, obnoví vitální funkce a vymaže účinky všech podaných léků z těla.

Možnost jejich použití se může, v závislosti na nastavení serveru, omezit na okolí zdravotnického zařízení vyšší třídy, jako je například polní nemocnice nebo sanitní vozidlo.

4. Postup léčby

Postup léčby pacienta by měl vycházet z tohoto zjednodušeného schématu :

Obrázek nelze načíst.

Po stabilizaci pacienta použít Adrenalin pro jeho probuzení.

5. Postřehy pro ošetřování

- Co nejrychleji odtáhnout raněného z dosahu střelby a začít s ošetřováním.
- Během boje se neošetřuje!!! Pouze aplikovat škrtidla a bojovat dál nebo se stáhnou.
- Zdravotník si vždy před přesunem k raněnému zajistí náhradu na krytí jeho předešlého sektoru.
- Pořadí ošetřovaných určuje zdravotník.
- Vhodné je před očekávaným střetem nebo během něj vybrat místo obvaziště a oznámit ho družstvu.
- Mít přehled o životních funkcích a podaných lécích, pro případ předání raněného v bezvědomí.
- U ošetřování raněného při vědomí nechat kontrolu životních funkcí na něm a věnovat se primárně léčbě.